• Eigen receptuur.
 • Nederlands fabrikaat
 • Optimale samenstelling voor sporters en atleten
 • Uit voorraad leverbaar
 • Lorem ipsum

Algemene Voorwaarden

Op  aankopen bij Take Control Nutrition zijn algemene koopvoorwaarden van toepassing. Op al onze teksten, het plaatsen van een order alsmede overeenkomsten van Take Control Nutrition is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ‘Take Control Nutrition’ of ‘takecontrolnutrition.nl en ‘takecontrolnutrition.be’ webshop’: Take Control Nutrition; klant: de (potentiële) klant van zaken en/of diensten van Take Control Nutrition; ‘bevestiging’: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 2.2 en 3.1.’Koopvoorwaarden’: deze Koopvoorwaarden.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Take Control Nutrition. Middels totstandkoming van een overeenkomst tussen de klant en Take Control Nutrition volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Take Control Nutrition worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Take Control Nutrition ingeschakelde tussenpersonen alsmede andere derde partijen.
1.4 Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Take Control Nutrition zijn overeengekomen.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Take Control Nutrition en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.6 Take Control Nutrition heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Take Control Nutrition websites te wijzigen.


Artikel 2. AFKOELINGSPERIODE EN HERROEPING

Algemeen

2.1. In dit artikel wordt onder de volgende termen het volgende verstaan:

Consument: Wederpartij die een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de Consument het herroepingsrecht mag inroepen.
Herroepingsrecht: het recht om de overeenkomst op afstand binnen de Afkoelingsperiode te ontbinden.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Take Control Nutrition en de Consument die wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Take Control Nutrition en Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

2.2. De Consument kan een door hem gesloten Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen herroepen tot een termijn van 30 dagen (de Afkoelingsperiode) is verstreken. Niet-consumenten zijn van dit recht uitgesloten. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van dit recht.

2.3. De Afkoelingsperiode bedoeld in artikel 2.1 vangt aan:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; of:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of:
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
- de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.

Inroepen van herroepingsrecht

2.4. De Consument kan van het Herroepingsrecht inroepen door voor afloop van de Afkoelingsperiode het modelformulier voor herroeping (bijlage 1 bij deze voorwaarden) in te dienen bij Take Control Nutrition of op andere ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld via [email protected]. Take Control Nutrition kan vragen om de reden van herroeping, maar het is niet verplicht dit te beantwoorden. De Consument dient bij herroeping het desbetreffende ordernummer en de desbetreffende producten te vermelden. De Consument kan het herroepingsrecht ook inroepen voordat het product is ontvangen.

2.5 Take Control Nutrition stuurt na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.6 De Consument is verplicht om tijdens de Afkoelingsperiode zorgvuldig om te gaan met het product. De Consument mag het product wel bekijken en passen maar niet in gebruik nemen. Het moet onbeschadigd, compleet en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking retour gestuurd worden. Bij kledingstukken moet het label nog bevestigd zijn.

2.7. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een behandeling van het product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

2.8 Tenzij Take Control Nutrition heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen 30 (30) dagen na het uitbrengen van de herroepingsverklaring de door hem ontvangen zaken terug of overhandigt deze aan Take Control Nutrition of aan een persoon die door Take Control Nutrition is gemachtigd om de zaken in ontvangst te nemen.

2.9 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, tenzij Take Control Nutrition heeft nagelaten de Consument mee te delen dat hij deze kosten moet dragen.

2.10  Indien een volledige bestelling geretourneerd wordt, dienen ook eventueel meegeleverde goodies geretourneerd te worden. Wanneer deze niet geretourneerd worden kunnen deze in rekening worden gebracht.

2.11 Take Control Nutrition behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Take Control Nutrition of de leverancier van het product) is beschadigd.
2.12 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Take Control Nutrition schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Take Control Nutrition de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Take Control Nutrition heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Terugbetaling bij Herroepingsrecht

2.13 Take Controle Nutrition vergoedt na ontbinding van de overeenkomstig artikel 2.2 onverwijld doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de Consument ontvangen betalingen uit hoofde van de ontbonden overeenkomst, met inbegrip van de leveringskosten. Take Control Nutrition gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben Onverminderd het voorgaande is Take Controle Nutrition niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Take Control Nutrition aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen. Tenzij Take Control Nutrition heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, mag Take Controle Nutrition terugbetaling uitstellen totdat de zaken zijn ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

2.14 In geval van annulering door niet-consumenten zijn alle door Take Control Nutrition ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Take Control Nutrition ten gevolge van de annulering geleden schade.

2.15 Indien de totaalwaarde van de order na de terugzending onder de €60,- komt, is Take Control Nutrition gemachtigd om alsnog de verzendkosten van € 5,95 te berekenen. 

 

Uitgesloten van Herroepingsrecht

2.16 Een recht van herroeping geldt niet bij:

 • een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
  • 1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • 2°. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Take Control Nutrition de overeenkomst is nagekomen;
 • een koop betreffende:
  • 1°. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • 2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • 3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, zoals maar niet beperkt tot voeding (en voedingssupplementen), dranken en voedingssupplementen, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • 4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
  • 5°. Shakebekers, mondkapjes en cadeaubonnen

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

 

Artikel 3: Prijzen/tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Take Control Nutrition gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Take Control Nutrition zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
3.4 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Take Control Nutrition het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Take Control Nutrition gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Take Control Nutrition te weigeren.

Artikel 4: Levering & leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland of België, tenzij op de website(s) van Take Control Nutrition anders is aangegeven.
4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen, tenzij op de website van Take Control Nutrition anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 De levertermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Take Control Nutrition.
4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Take Control Nutrition overschreden wordt, zal Take Control Nutrition de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Take Control Nutrition te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Take Control Nutrition te melden.
4.5 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Take Control Nutrition het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
4.6 De door Take Control Nutrition opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.7 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
4.8 Take Control Nutrition behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 5: Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Take Control Nutrition is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Take Control Nutrition, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Take Control Nutrition zijn voldaan.

 

 

 

 

Artikel 7: Risico

7.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Take Control Nutrition. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Take Control Nutrition kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Take Control Nutrition geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Take Control Nutrition garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Take Control Nutrition geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 9: Bestellingen/Communicatie/Adviezen

9.1 Take Control Nutrition is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Take Control Nutrition, dan wel tussen Take Control Nutrition en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Take Control Nutrition.

9.2 Take Control Nutrition is op geen enkele manier aansprakelijk in geval waar de (potentiële) klant om advies vraagt, en Take Control Nutrition een advies geeft.
Deze adviezen en eventuele gevolgen hiervan, in welke vorm dan ook, zijn volledig op eigen risico van de (potentiële) klant die het advies heeft opgevraagd danwel opgevolgd.

Artikel 10. AANBIEDINGEN

10.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Take Control Nutrition desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order.
10.2. In prijslijsten of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Take Control Nutrition niet.

Artikel 11: Garanties

Op de door Take Control Nutrition geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

Artikel 12: Klachten

12.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Take Control Nutrition serieus in behandeling worden genomen.
12.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Klantenservice van Take Control Nutrition (de gegevens van deze afdeling staan elders -art. 14- vermeld in deze Koopvoorwaarden).
12.3. Take Control Nutrition zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Take Control Nutrition zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

 

 

Artikel 13: Persoonsgegevens

13.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
13.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Take Control Nutrition. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Take Control Nutrition. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
13.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Take Control Nutrition over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Take Control Nutrition. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14: Afdeling Klantenservice van Take Control Nutrition

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met:

Take Control Nutrition,
Afdeling Klantenservice
Meer en Duin 209
2163HE Lisse
Mail: [email protected]

Artikel 15: Diversen

15.1 Indien de klant aan Take Control Nutrition schriftelijk opgave doet van een adres, is Take Control Nutrition gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Take Control Nutrition een nieuw adres heeft doorgegeven.
15.2 Indien door Take Control Nutrition gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Take Control Nutrition deze Koopvoorwaarden soepel toepast.
15.3 Take Control Nutrition is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16: Toepasselijke recht en geschillenregeling

15.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Take Control Nutrition is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen Take Control Nutrition en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Haag.